Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Download Malayalam Font

* *

ഹോസ്പിറ്റൽ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Written By കടൽത്തീരം on 2013, ജനുവരി 3, വ്യാഴാഴ്‌ച | 5:29 PM


കിൽത്താൻ: ChnSs¯ tlmkv]näense tkmfmÀ hm«À loädnsâ AhØ Hì IméI. ]gbXv amänbn«v IqSn CXn shÅw Hê]mSv tNmÀ¶v t]mhpì­v. tlmkv]nä A[n{IXÀ CXv കണ്ടില്ലെന്ന്‍ v \SnçIbmé. AXvt]mse Xs¶bmé ChnSs¯ aê¶v I¯n¨p Ifbp¶ sajn\dnIfpsSbpw AhØ. Imemh[n Ignª aêìIÄ icnbmb coXnbneà ChnsS Unkvt]mkv sN¿p¶Xv.

 നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതികരിക്കാം . അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യു ..........................

 

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യുക

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...