Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Download Malayalam Font

# റഹ്‌മത്തുള്ളയെ ചിഫ് കൗൺസിലറാക്കാൻ ശുപാർശ #രണ്ടാം കല്പേനിയിൽ വർഗിയ വിഷബാത..# രണ്ടാം വാർഡ് തല ഫുട്ട്ബാൾ ആഗസ്റ്റ് 20ന്..# പ്രമേഹം ഒഴുഞ്ഞുപോകാൻ ഒറ്റമ്മൂലി #

recent updates

ആട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ......

Written By kadaltheeram kiltan on 2014, ആഗസ്റ്റ് 20, ബുധനാഴ്‌ച | 1:17 PM


ആട് ജിവിതം
ഇൻസാൻഎന്നുംഹയവാൻഎന്നുംഅൻആംഎന്നുമൊക്കെ മനുഷ്യനെയും നാൽകാലികളേയും സംബന്ദമായി ഖുർആനിൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന അത്യുന്നതമായ നാമം നൈസർഗിക ഗുണങ്ങളും ഉന്നതമുല്യങ്ങളും സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി എന്നതിൽ ഊന്നി നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള വിവരണരീതിയാണ്. മനുഷ്യന് രണ്ട് കൈയ്യും രണ്ടു കാലുമുള്ളത് പോലെ നാൽകാലീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുട്ടത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് കാൽ എന്നത് രണ്ട് കൈ തന്നെയാണ്. വിശപ്പടക്കാൻ അവ മിന്നിലുള്ള രണ്ട് കാലും പോക്കി അദ്ധ്വാനിച്ച് പച്ചില പറിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കൈയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇനി മനുഷ്യരിലേക്ക് വരിക അവന്റെ രണ്ടു് കൈ അദ്ധ്വാനത്തിനുള്ളതാണ്. അദ്ധ്വാനിച്ച് ജിവിക്കാതെ  വികൃതമായ രിതിയിൽ പണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ  അവന്റെ രണ്ടു് കൈയ്യും രണ്ട്കാലായി പറയുന്നത് തെറ്റില്ലെന്ന് നരവംശ ശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.
ഒരു നാടിന് വന്ന്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിനാശകരമായ സാമുഹിക ചുറ്റുപാട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മേൽവിവരണം. നാട്ടിലെ മൊത്തം ജന സംഖ്യയേക്കാൾ ആടുകൾ അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. യതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ അലഞ്ഞ് തിന്നാൻ അഴിച്ച്വിട്ടു കോണ്ട് നാടിനും നാട്ടാർക്കും തീരാശല്യമായി ദിനം പ്രതി മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആടുവളർത്തൽ നിയന്ത്രിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. വിശാലമായ പുൽ മേടകളോ മേച്ചിൽഭുമികളോ ഇല്ലാത്ത വെറും രണ്ടേ രണ്ട് കിലോമീറ്ററുള്ള ദ്വീപിൽ വിർപ്പിമുട്ടി കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ജിവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ശ്രി അഷ്റഫ് വി എം (ഹിന്ദിമാസ്റ്ററ്) റോഡിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്ന ആടിനെ ഇടിച്ച് അപക്ടമുണ്ടാകുകയും തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുകൈക്കുള്ള സ്വാദീനം നഷ്ടപ്പെട്ടതും പോർട്ട് ജിവനക്കാരനായ ശ്രി ജാഫർ ശരിഫ്ന്റെ വണ്ടിയിൽ ആടിൻ കയർ ചുറ്റി വലിയ അപകടത്തിൽ പെടുകയും നിണ്ടകാലം ചികിത്സ നടത്തിയതും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?? ഒരു സാധു സ്ത്രി നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം അയൽ വിട്ടിലെ ആടുകൾ തിന്ന് തിർത്ത് അവരെ പട്ടിണികിടുകയും ഇത് ആടുടമയേ അറിയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾനിങ്ങ അറുത്ത് തിന്നോഎന്ന ഒറ്റ മറുപടിയിൽ ഒഴിഞ്ഞ് പോകുകയും ചെയ്ത അയൽക്കാർ നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ അത്മാവിന്റെ സ്പന്തനം ശ്രദ്ധിച്ചുവോ? നിങ്ങൾ പണിപെട്ട് മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള പൂചെടികളും കാഴ്ച ചെടികളും തിന്നു തിർക്കുന്ന ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ഉടമകളോട് ഇവരുടെ ആത്മാവിന്റെ തേങ്ങൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതെന്താണ്???

അതൊരു കൂലിയുള്ളതൊഴിലാണെന്ന പുകമറസൃഷ്ടിച്ച് കൊണ്ട് ആട് വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാഹാനായ അബ്ദുല്ലഹിബ്നു മുബറക്കിന്റെ(റ അ) മൃഗം അന്യന്റെ വിളകൾ തിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹംഎനിക്ക് അന്യന്റെ വിളതിന്ന മൃഗത്തെ ഇനിവേണ്ടഎന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷികാരന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രവാചകൻ സുലൈമാൻ നബി() അന്യന്റെ വിള തിന്ന ആട്ടുടമക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് കൊടുത്തത്.നിങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നസ്വർണ്ണം കയ്ക്കുന്നതെങ്ങുകൾ അതിന്റെ തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ കയറി തിന്ന്കൊടിരിക്കുന്നതും ചെറിയ തൈകൾ ഇന്നാട്ടിൽ കാണാതായതും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ?
          തലകറങ്ങി വിഴുന്ന മനുഷ്യന് കൈനിട്ടിയാൽ ഇളനീർ കുടിക്കാമായിരുന്ന ഒരു നാടിന്റെ നൊമ്പരം. മറുനാടുകളിലേക്ക് ഒന്നു് നോക്കു അവിടെ നിങ്ങൾ വിശന്നാൽ കടപുറത്ത് പോയി ഒരു കൈ നിട്ടി ഇളനീർ പറിച്ചെടുക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം ഇതിലൊന്നും  പശ്ചാതപികാതെ മൃഗങ്ങളെ അഴിച്ച് വിടുന്നത് ന്യായികരിക്കുന്ന കൂട്ടർ പൊകൻ ഉദ്ധേശിക്കുന്നസ്വർഗംഏതാണ് എന്നതാണ് നന്മയുടെ മറപിടിച്ച് തിന്മ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന പ്രവണക്ക് കടിഞ്ഞാണിടുകയും നാടിന്റെ പൊതുതാല്പര്യം,ദ്വിപിന്റെ തനത് സൗന്ദര്യം,പാരിസ്തിത പ്രശ്നം, മുതലായവ കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അളുകൾ ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും, ആട്ടുടമസ്തർ മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗൌരവമായിയെടുത്ത് മിണ്ടാ പ്രണികളെ മഴയത്തും  വെയ്ലത്തും ശിക്ഷികാതെ വളർത്താൻ തയ്യാറായാൽ നാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ആദ്യപഠി നമ്മൾക്ക് കിഴടക്കാൻ കഴിയും  അയൽക്കാർ തമ്മിലടിക്കാതെയും വെറുപ്പുണ്ടാകാതേയും  ശ്രദ്ധിക്കണം. അയൽ വാസിയുടെ വെറുപ്പ് നമ്മേ നരകത്തിലെത്തിക്കും.

1:17 PM | 0 comments

റഹ്‌മത്തുള്ളയേ ചീഫ് കൗൺസിലാറക്കാൻ ശുപാർശ.....

Written By kadaltheeram kiltan on 2014, ആഗസ്റ്റ് 17, ഞായറാഴ്‌ച | 9:41 PM


കിൽത്താൻ: 16/08/2014ന് ബർക്കത്ത് ഭവനിൽ ചേർന്ന കിൽത്താൻ യുണിറ്റ്  ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് കിൽത്താൻ ഡി പി മെമ്പെർ ശ്രി റഹ്‌മത്തുള്ളയേ ചീഫ് കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കിൽത്താൻ യുണിറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ് ട്ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ക
ഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ സ്ത്ഥാനാർത്തി എന്ന നിലക്ക് കിൽത്താൻ ഡി പി മെമ്പെർക്ക് എൽ ടി സി സി;പഞ്ചായത്ത് ചീഫ് കൗൺസിലർ സ്ഥാനം വഗ്ധാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പലകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ്  എൽ ടി സി സി പിൻമാറുകയായിരുന്നു. ഇതേ വാഗ്ധാനം മുൻ എം പിയും കിൽത്താൻ‌ക്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇനിയും കിൽത്താൻക്കാരുടെ ഈആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും നിലവിലെ  ചിഫ് കൗൺസിലറുടെ കസേരക്ക് ആട്ടം തുടങ്ങിയ അവസരത്തിലുമാണ് ഐ എൻ സി കിൽത്താൻ യുണിറ്റ് ചീഫ് കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ശുപാർശയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാത്തതിന്റെ ഫലമായി കിൽത്താൻ യുണിറ്റ് പലപ്പോഴായി എൽ ടി സി സി യുമായി വിട്ടു നിന്നിരുന്നു. കിൽത്താൻ ഐ എൻ സി യും കിൽത്താൻ യുണിറ്റ് പരിഷത്തും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സും സംയുക്തമായാണ് യോഗം ചേർന്നത്. 

9:41 PM | 0 comments

രണ്ടാം കല്പേനിയിൽ വർഗിയ വിഷബാത...

Written By kadaltheeram kiltan on 2014, ആഗസ്റ്റ് 16, ശനിയാഴ്‌ച | 3:07 PM


കിൽത്താൻ: എൻ സി പി യുടെസിരാകേന്ദ്രമെന്നും രണ്ടാം കല്പേനിയെന്നും പറയുന്ന  കിൽത്താൻ എൻ സി പി യൂണിറ്റിന് വർഗിയത എന്ന മഹാവിഷം ഏറ്റിരിക്കുകയാണ്. കിൽത്താൻ എൻ സി പിയിലും എൻ സിപി ഭരിക്കുന്ന സഹകർണ സംഘങ്ങളിലും ഭുരിപക്ഷം വരുന്ന ചേരിക്കാർക്കാണ് (കോയാ,മേലാചേരി) ജോലി നിയമനവും പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് കച്ചവടവുമാണ് നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നാട്ടിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി പതിറ്റാണ്ടോളം ഭരിക്കുന്നത് എൻ സി പിയാണ് എന്നാൽ ഇവിടത്തെ ജിവനകാരിൽ 95%വും കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയിലേയും ബോർഡ് ഭുരിപക്ഷചേരിക്കാരുമാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഏത് കണ്ണ്പൊട്ടനും സാധിക്കും, മർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ വന്ന പെട്രോൾ ഇവിടത്തെ ന്യുനപക്ഷചേരിക്കാരായ ജിവനക്കാർക്ക് നൽകതെ അവരുടേ കണ്മുന്നിൽ വെച്ച് ബോർഡ് ഭുരിപക്ഷചേരിക്കാർക്ക് യഥേഷ്ടം  നൽകിയതും ഇന്നാട്ടിലെ സമകാലബോദമുള്ളവരും വിഭാഗിയതക്കെതിരെ  ശബ്ദമുയർത്തുന്ന യുവാക്കളും മറന്നിട്ടില്ല.  ഇപ്പോൾ കിൽത്താൻ എൻ സി പി പ്രസിഡണ്ട് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ  കാര്യത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരിലും തൊട്ട് കൂടായിമ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഓഫീസുകളിൽ ഇത്തരത്തിലിള്ള വിഭാഗിയതക്ക് കൂട്ടിനിൽക്കുന്ന കിൽത്താൻ കാരായ ഉദ്യോഗസ്ത്ഥരാണ് ഇതിനെ വെള്ളവും വളവും നൽകിവളർത്തുന്നതെന്ന് മറ്റൊരു സത്യം.  ഇന്നലെ വരെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഉണ്ടവരും ഒരു ബൈക്കിൽ ചുറ്റിയടിച്ചവരും ഇന്ന് പരസ്‌പരം കണ്ട്മുട്ടുമ്പോൾ ഭീകര മനോഭാവത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവണതകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കിൽത്താൻ എൻ സി പി യുണിറ്റിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ലന്നറിയിച്ച് മുൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡണ്ടും വി ഡി പി മെമ്പറുമായിരുന്ന ശ്രി:മോനക്കൽ അബ്ദുൽ ശൂക്കൂർ  പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. പാർട്ടിയിൽ ചേരിതിരിവ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലങ്കിൽ 75 ഓളം യുവക്കൾ പാർട്ടിവിട്ട് പുതിയ ഘടകം രുപികരിക്കാനൂള്ള തിരുമാത്തിലാണ്. ചേരിതിരിവ് മാറ്റിയില്ലങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ പുതിയ എം പി യുടെ കിൽത്താൻ സന്ദർഷനം വശളാകാനാണ് സാധ്യത. ഇതൊരു  സാമൂഹിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അനിസ്ലാമികതയുമാണെന്ന് എൻ വൈ സിയിലെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹി കടൽത്തിരതോട് പറഞ്ഞു.......
"ഒരുമയുണ്ടങ്കിൽ ഉലക്കമേലിലും കിടക്കാം....!"

3:07 PM | 1 comments

new posts

Blogger നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

Welcome Guys

നിങ്ങൾക്കും വാർത്ത്കൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം നൽകുന്നു. kadaltheeramblog@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അയച്ചുതരുക

Recent comments

ഇത് വരേയുള്ള സന്തർഷകർ

സന്തർഷകർ

How to read malayalam

How to read malayalm മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്‍ ഇവിടെ അല്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

പേജുകള്‍‌

ഫ്ലാഷ്


നിങ്ങൾക്കും വാർത്ത്കൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം നൽകുന്നു. kadaltheeramblog@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അയച്ചുതരുക

Advertisements